α) Παρεμβάσεις σε φοιτητές Ανθρωπιστικών Σπουδών: Η παρέμβαση έχει σαν στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών, που ενδεχομένως θα αποτελέσουν μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας, στη φιλοσοφία και μεθοδολογία προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

β) Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας: Οι εργαζόμενοι στο χώρο υγείας μπορούν να διαδραματίσουν κύριο ρόλο στις πρωτοβάθμιες πρωτοβουλίες πρόληψης στα πλαίσια της κοινότητας, γιατί ιδιαίτερα αυτοί έρχονται σε άμεση επαφή με τον πληθυσμό, είναι αρκετά καλά κατανεμημένοι σε όλη την κοινότητα και συνήθως υπάρχει σεβασμός και εμπιστοσύνη απέναντί τους